Ημερομηνία αξίας και διαθεσιμότητα χρηματικών ποσών

87.-(1) Η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου είναι, το αργότερο, η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου με το ποσό της πράξης πληρωμής.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου μεριμνά, ώστε το ποσό της πράξης πληρωμής να είναι στη διάθεση του δικαιούχου ευθύς ως ο λογαριασμός του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πιστωθεί με το ποσό της πράξης πληρωμής, όταν από την πλευρά του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου-

(α) Δεν υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος, ή

(β) υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος μεταξύ του ευρώ και νομίσματος κράτους μέλους ή μεταξύ δύο νομισμάτων κρατών μελών.

(3) Η υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) εφαρμόζεται επίσης επί πληρωμών εντός του πλαισίου ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

(4) Η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι προγενέστερη του χρόνου κατά τον οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού πληρωμών με το ποσό της πράξης πληρωμής.