Τήρηση επαγγελματικού απορρήτου

33.-(1) Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την Κεντρική Τράπεζα, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που ενεργούν εξ ονόματός της υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο χωρίς επηρεασμό των περιπτώσεων για τις οποίες στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη.

(2) Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 26, τηρείται αυστηρά το επαγγελματικό απόρρητο, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1) και/ή (2) είναι ένοχο αδικήματος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) και/ή με τις δύο αυτές ποινές.