Πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού

34.-(1) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν μόνο την υπηρεσία πληρωμών, όπως αναφέρεται στο σημείο 8 του Παραρτήματος Ι, εξαιρούνται από την εφαρμογή της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως και 32, πλην του άρθρου 5(3)(α), (β), (ε) έως (η), (ι), (ιβ), (ιδ), (ιστ) και (ιζ) και (8), του άρθρου 13(4) και (5) και του άρθρου 14, ενώ τα άρθρα 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του άρθρου 23(4) και (5).

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αντιμετωπίζονται ως ιδρύματα πληρωμών:

Νοείται ότι, τα Μέρη ΙΙΙ και IV δεν εφαρμόζονται επ’ αυτών, με εξαίρεση τα άρθρα 41, 45 και 52 και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 67, 69 και 95, 96 και 97.