Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στη Δημοκρατία∙ και

(β) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος προέλευσης:

Νοείται ότι τα Μέρη ΙΙΙ και IV δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που οι υπηρεσίες πληρωμών παρέχονται από τον εν λόγω πάροχο μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου που λειτουργεί σύμφωνα με το δικαίωμα εγκατάστασης.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1)-

(α) Τα Μέρη ΙΙΙ και IV εφαρμόζονται σε πράξεις πληρωμής στο νόμισμα του κράτους μέλους, όταν τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ή ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για την πράξη πληρωμής βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ και

(β) το Μέρος ΙΙΙ, εκτός από τα άρθρα 45(1)(β), 52(β)(v) και 56(α), καθώς και το Μέρος IV, εκτός από τα άρθρα 81 έως 86, εφαρμόζονται σε πράξεις πληρωμής σε νόμισμα που δεν είναι νόμισμα του κράτους μέλους, όταν τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ή ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για την πράξη πληρωμής βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα μέρη της πράξης πληρωμής που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση∙ και

(γ) το Μέρος ΙΙΙ, εκτός από τα άρθρα 45(1)(β), 52(β)(v) και (ε)(vii) και 56(α), καθώς και το Μέρος IV, εκτός από το άρθρο 62(2) και (4) και τα άρθρα 76, 77, 81, 83(1), 89 και 92, εφαρμόζονται σε πράξεις πληρωμής σε όλα τα νομίσματα, όταν μόνο ο ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα μέρη της πράξης πληρωμής που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Σε πράξεις πληρωμών που διενεργούνται αποκλειστικά σε μετρητά απευθείας από τον πληρωτή στον δικαιούχο χωρίς καμία ενδιάμεση παρέμβαση·

(β) σε πράξεις πληρωμών από τον πληρωτή στον δικαιούχο μέσω εμπορικού αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου μέσω συμφωνίας να διαπραγματεύεται ή να συνάπτει την πώληση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκ μέρους μόνο του πληρωτή ή μόνο του δικαιούχου·

(γ)στην κατ’ επάγγελμα υλική μεταφορά χαρτονομισμάτων και κερμάτων, συμπεριλαμβανομένων της συλλογής, της επεξεργασίας και της παράδοσής τους·

(δ) σε πράξεις πληρωμής συνιστάμενες σε μη επαγγελματική συγκέντρωση και παράδοση μετρητών στο πλαίσιο μη κερδοσκοπικής ή φιλανθρωπικής δραστηριότητας∙

(ε) σε υπηρεσίες κατά τις οποίες καταβάλλονται μετρητά από τον δικαιούχο στον πληρωτή ως μέρος πράξης πληρωμής, κατόπιν ρητής αίτησης του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, αμέσως πριν από την εκτέλεση πράξης πληρωμής μέσω πληρωμής για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών∙

(στ) στις επιχειρήσεις μετατροπής συναλλάγματος, δηλαδή σε πράξεις «μετρητά έναντι μετρητών» (cash to cash), όταν τα μετρητά δεν τηρούνται σε λογαριασμό πληρωμών·

(ζ) στις πράξεις πληρωμής που βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα αξιόγραφα, τα οποία εκδίδονται επί του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, για να τεθούν χρηματικά ποσά στη διάθεση του δικαιούχου, ήτοι τα ακόλουθα:

(i) Έντυπες επιταγές που διέπονται από τη σύμβαση της Γενεύης της 19ης Μαρτίου 1931 με την οποία θεσπίζεται ενιαίος νόμος για τις επιταγές,

(ii) έντυπες επιταγές παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) και που διέπονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους που δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης της Γενεύης της 19ης Μαρτίου 1931 με την οποία θεσπίζεται ενιαίος νόμος για τις επιταγές,

(iii) έντυπες εντολές πληρωμών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης της 7ης Ιουνίου 1930 με την οποία θεσπίζεται ενιαίος νόμος για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια,

(iv) έντυπες εντολές πληρωμών παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) και που διέπονται από τη νομοθεσία κράτους μέλους που δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης της Γενεύης της 7ης Ιουνίου 1930 με την οποία θεσπίζεται ενιαίος νόμος για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια,

(v) έντυπα παραστατικά,

(vi) έντυπες ταξιδιωτικές επιταγές,

(vii) έντυπες ταχυδρομικές επιταγές, όπως ορίζονται από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση∙

(η) σε πράξεις πληρωμής που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων μεταξύ αντιπροσώπων διακανονισμού, κεντρικών αντισυμβαλλομένων, γραφείων συμψηφισμού και/ή κεντρικών τραπεζών και άλλων συμμετεχόντων στο σύστημα και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 35∙

(θ) σε πράξεις πληρωμής που αφορούν την εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελουμένων από τίτλους, περιλαμβανομένων μερισμάτων, εισοδήματος ή άλλων διανεμόμενων ποσών ή της εξαγοράς ή πώλησης, οι οποίες διενεργούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (η) ή από επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή επιχειρήσεις διαχείρισης που παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων και κάθε άλλη οντότητα η οποία επιτρέπεται να φυλάσσει χρηματοοικονομικά μέσα·

(ι) σε υπηρεσίες παρόχων τεχνικών υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά και στις οποίες περιλαμβάνονται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η εξακρίβωση δεδομένων και οντοτήτων, η παροχή τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου επικοινωνιών, καθώς και η παροχή και συντήρηση τερματικών και συσκευών που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες πληρωμών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και τις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού∙

(ια) σε υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένα μέσα πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο και που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) είναι μέσα που επιτρέπουν στον κάτοχο να αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες μόνο στην επαγγελματική στέγη που χρησιμοποιεί ο εκδότης ή εντός περιορισμένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο απευθείας εμπορικής συμφωνίας με επαγγελματία εκδότη,

(ii) είναι μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ενός πολύ περιορισμένου φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών,

(iii) είναι μέσα που ισχύουν μόνο σε ένα κράτος μέλος, παρέχονται κατ’ αίτηση επιχείρησης ή οντότητας του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται από εθνική ή περιφερειακή δημόσια αρχή για ειδικούς κοινωνικούς ή φορολογικούς σκοπούς για την απόκτηση συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών από προμηθευτές που έχουν συνάψει εμπορική συμφωνία με τον εκδότη·

(ιβ) σε πράξεις πληρωμής από πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες παρέχονται επιπροσθέτως των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για συνδρομητή του εν λόγω δικτύου ή της υπηρεσίας-

(i) για την αγορά ψηφιακού περιεχομένου και φωνητικών υπηρεσιών ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την αγορά ή την κατανάλωση του ψηφιακού περιεχομένου και οι οποίες χρεώνονται στον σχετικό λογαριασμό ή

(ii) οι οποίες πραγματοποιούνται από ή μέσω ηλεκτρονικής συσκευής και χρεώνονται στον σχετικό λογαριασμό στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δραστηριότητας ή για την αγορά εισιτηρίων,

υπό την προϋπόθεση ότι η αξία οποιασδήποτε μεμονωμένης πράξης πληρωμής η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) ή (ii) δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50), και

(αα) η συνολική αξία των πράξεων πληρωμής για έναν μεμονωμένο συνδρομητή δεν υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (€300) ανά μήνα, ή

(ββ) όταν ο συνδρομητής προχρηματοδοτεί τον λογαριασμό του στον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιακών ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η συνολική αξία των πράξεων πληρωμής δεν υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (€300) ανά μήνα.

(ιγ) σε πράξεις πληρωμής οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, αντιπροσώπων ή υποκαταστημάτων τους για ίδιο λογαριασμό·

(ιδ) σε πράξεις πληρωμής και σχετικές υπηρεσίες μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης ή μεταξύ θυγατρικών επιχειρήσεων της ίδιας μητρικής επιχείρησης, χωρίς καμία ενδιάμεση παρέμβαση παρόχου υπηρεσίας πληρωμών, εκτός από επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο·

(ιε) σε υπηρεσίες ανάληψης μετρητών που προσφέρονται μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) από παρόχους οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματος ενός ή περισσότερων εκδοτών καρτών οι οποίοι δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου με τον πελάτη που αποσύρει μετρητά από λογαριασμό πληρωμών, εφόσον οι πάροχοι αυτοί δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες πληρωμών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι∙ παρ’ όλα αυτά, παρέχεται στον πελάτη η πληροφόρηση σχετικά με τυχόν χρεώσεις των αναλήψεων η οποία αναφέρεται στα άρθρα 45, 48, 49 και 59, προτού πραγματοποιηθεί η ανάληψη, καθώς και με τη λήψη των μετρητών στο τέλος της συναλλαγής μετά την ανάληψη.