Σημείωση
5 του Ν. 135(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 135(Ι)/2022

5.-(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 135(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 135(Ι)/2022] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.