Επεξεργασία δεδομένων από τα δικαστήρια και τη Βουλή των Αντιπροσώπων

5. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του στοιχείου (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 6 του Κανονισμού, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται-

(α) Από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για το σκοπό δημοσίευσης ή έκδοσης απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου, και

(β) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της.