Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου.

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ειδική Επιτροπή Ελέγχου» σημαίνει την αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.

«επίπεδο» σημαίνει βαθμίδα της εκπαίδευσης, προδημοτική, δημοτική και μέση.

«ιδιοκτήτης» σημαίνει τον κάτοχο/ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας, είτε ως ιδιωτικής εμπορικής επωνυμίας ή οποιουδήποτε συνεταιρισμού ή οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλως όπως αυτή έχει εγγραφεί στα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

«ιδιωτική εκπαίδευση» σημαίνει ιδιωτική δημοτική συμπεριλαμβανομένου και νηπιαγωγείου, μέση, μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

«ιδιωτικό φροντιστήριο» σημαίνει φροντιστήριο που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και δύναται να οργανώνει και να παρέχει διά ζώσης φροντιστηριακά μαθήματα σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9(2)(δ) σε ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες ατόμων και που δύναται να παραχωρεί μόνο πιστοποιητικά παρακολούθησης αλλά δεν περιλαμβάνει φροντιστήριο, το οποίο διέπεται από ειδικό νόμο.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους κανονισμούς.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε την 17η Μαρτίου 1993, και όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται, και την Ελβετία.

«κύκλος σπουδών» ή «πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει το καθορισμένο από κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθεί κάθε μαθητής που εγγράφεται σε αυτό μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο συγκεκριμένο μάθημα της επιλογής του.

«ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου.

«Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

«Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Φροντιστηρίων που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3.

«σχολικό έτος» σημαίνει περίοδο εννέα (9) έως δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

«φροντιστηριακό μάθημα» σημαίνει τη διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος το οποίο, διδάσκεται σε φροντιστήρια και περιλαμβάνει τα επίπεδα και τα γνωστικά αντικείμενα δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.