Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτησία του κράτους

5.(1) Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θεωρείται ότι είναι ιδιοκτησία του κράτους, αν -

(α) Ανήκει πλήρως στο κράτος· ή

(β) ανήκει πλήρως σε δημόσια αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 4.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

(α) Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θεωρείται ότι ανήκει πλήρως στο κράτος, αν οι μετοχές του ανήκουν στο κράτος ή αν συμμετέχουν στη διοίκηση και/ή στη λειτουργία του μόνο υπουργοί, κυβερνητικά τμήματα ή εταιρείες που ανήκουν πλήρως στο κράτος ή πρόσωπα που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο ή εκπροσωπούν υπουργούς, κυβερνητικά τμήματα ή εταιρείες που ανήκουν πλήρως στο κράτος· και

(β) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θεωρείται ότι ανήκει πλήρως σε δημόσια αρχή, εκτός από κυβερνητικό τμήμα, αν συμμετέχουν στη διοίκηση και/ή στη λειτουργία του μόνο η εν λόγω δημόσια αρχή ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν πλήρως στη δημόσια αρχή ή πρόσωπα που εκπροσωπούν την εν λόγω δημόσια αρχή ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν πλήρως σ’ αυτή.