Δυνατότητα πρόσθετου καθορισμού δημόσιας αρχής

6.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει ως δημόσια αρχή, πρόσθετα προς όσες καθορίζονται ήδη στο άρθρο 4, οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) Το οποίο, κατά την κρίση του Υπουργού, ασκεί αρμοδιότητες δημόσιας φύσης· ή

(β) παρέχει, δυνάμει σύμβασης με δημόσια αρχή, οποιαδήποτε υπηρεσία η παροχή της οποίας είναι αρμοδιότητα της εν λόγω δημόσιας αρχής:

Νοείται ότι, διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δύναται να αφορά είτε συγκεκριμένο σώμα ή αξίωμα, είτε σώματα ή αξιώματα που εμπίπτουν σε συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία καθορίζεται στο διάταγμα.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) περιλαμβάνει και/ή προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του προσώπου που καθορίζεται ως δημόσια αρχή και το πρόσωπο αυτό θεωρείται ως δημόσια αρχή μόνο σε σχέση με τις αρμοδιότητες που καταγράφονται στο εν λόγω διάταγμα.

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει σύμβασης από το πρόσωπο που καθορίζει το διάταγμα ως δημόσια αρχή και το πρόσωπο αυτό θεωρείται ως δημόσια αρχή μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που καταγράφονται στο εν λόγω διάταγμα.

(4) Πριν εκδώσει διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός διαβουλεύεται με όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από το διάταγμα αυτό ή με πρόσωπα που, κατά την κρίση του Υπουργού, εκπροσωπούν τέτοιες ομάδες προσώπων.