Κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού

6.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5, το Δικαστήριο, όταν διατάσσει την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Κατά την αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 5, της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, το Δικαστήριο εξετάζει, επιπρόσθετα από τα αναφερόμενα στο εν λόγω εδάφιο, τα εξής:

(α) Κατά πόσο το αίτημα έχει διατυπωθεί ειδικά σε σχέση με τη φύση, το αντικείμενο ή το περιεχόμενο των εγγράφων που υποβλήθηκαν σε εθνική αρχή ανταγωνισμού ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή παρέμειναν στο φάκελο αυτής της αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όχι ως γενικό αίτημα σχετικά με έγγραφα που υποβλήθηκαν σε εθνική αρχή ανταγωνισμού ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή∙

(β) κατά πόσο ο διάδικος που ζήτησε την κοινοποίηση το έκανε σε συνάρτηση με αγωγή αποζημίωσης, ασκηθείσα ενώπιον Δικαστηρίου∙

(γ) την ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού.

(3) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κοινοποίηση των ακόλουθων κατηγοριών αποδεικτικών στοιχείων, μόνο εφόσον η εθνική αρχή ανταγωνισμού ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περατώσει τις διαδικασίες της με την έκδοση απόφασης ή με άλλο τρόπο:

(α) Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικά για τη διαδικασία εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής∙

(β) πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από εθνική αρχή ανταγωνισμού ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απεστάλησαν στους διαδίκους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιόν της· και

(γ) υπομνήματα για διακανονισμό που αποσύρθηκαν.

(4) Κατά την εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης, το Δικαστήριο δεν δύναται να απαιτήσει από διάδικο ή τρίτο να κοινοποιήσει οιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων:

(α) Δηλώσεις επιεικούς μεταχείρισης∙ και

(β) υπομνήματα για διακανονισμό.

(5) (α) Ο ενάγων μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα και να ζητήσει όπως το Δικαστήριο έχει πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στους ορισμούς που περιέχονται στις διατάξεις του άρθρου 2.

(β) Κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) αξιολόγηση αυτή το Δικαστήριο δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της αρμόδιας εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι συντάκτες των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων μπορούν επίσης να κληθούν σε ακρόαση.

(γ) Σε καμία περίπτωση το Δικαστήριο δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία σε άλλους διάδικους ή σε τρίτα πρόσωπα.

(6) Εάν μέρος μόνο του αποδεικτικού στοιχείου που ζητήθηκε εμπίπτει σε μία από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) κατηγορίες, τα υπόλοιπα μέρη του, αναλόγως σε ποια κατηγορία υπάγονται, κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(7) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(8) Σε περίπτωση που διάδικος ή τρίτο πρόσωπο δεν είναι σε θέση, για εύλογους λόγους, να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Δικαστήριο δύναται να ζητήσει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο από την εν λόγω εθνική αρχή ανταγωνισμού ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(9) Εθνική αρχή ανταγωνισμού ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύνανται, εξ ιδίας πρωτοβουλίας, να διατυπώσουν απόψεις επί της αναλογικότητας αιτήματος κοινοποίησης, υποβάλλοντας σχετικές παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ζητείται η έκδοση διαταγής κοινοποίησης.

(10) Ο διάδικος που αιτείται κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οφείλει να επιδώσει το σχετικό αίτημα στην εν λόγω εθνική αρχή ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

(11) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους κανόνες και τις πρακτικές για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

(12) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους κανόνες και τις πρακτικές που προβλέπονται στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο για την προστασία των εσωτερικών εγγράφων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και της μεταξύ τους αλληλογραφίας.