Περιορισμοί στη χρήση αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω πρόσβασης στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού

7.-(1) Τα αποδεικτικά στοιχεία που εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 6, τα οποία λαμβάνονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά μέσω πρόσβασης στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρούνται απαράδεκτα σε αγωγές αποζημίωσης.

(2) Τα αποδεικτικά στοιχεία που εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) ή (β) ή (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 6, τα οποία λαμβάνονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά μέσω πρόσβασης στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρούνται απαράδεκτα σε αγωγές αποζημίωσης μέχρις ότου εθνική αρχή ανταγωνισμού ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περατώσει τη διαδικασία της με την έκδοση απόφασης ή με άλλο τρόπο,.

(3) Τα αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά μέσω πρόσβασης στο φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα οποία δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) ή (4) του άρθρου 6, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αγωγής αποζημίωσης μόνο από το πρόσωπο αυτό ή από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκαν τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου που απέκτησε την αξίωση αποζημίωσης του εν λόγω προσώπου.