Καθήκοντα και εξουσίες της διοίκησης και ευθύνη σωματείου και μελών της διοίκησης

18.-(1) Το ασκούν τη διοίκηση του σωματείου όργανο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας, και να αντιπροσωπεύει το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν η συστατική πράξη ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

(2) Η έκταση της εξουσίας του ασκούντος τη διοίκηση του σωματείου οργάνου προσδιορίζεται από το καταστατικό και ο προσδιορισμός αυτός ισχύει και έναντι τρίτων. με το καταστατικό δύναται να ανατεθούν πρόσθετες αρμοδιότητες στο ίδιο όργανο και η εξουσία αυτού, σε περίπτωση αμφιβολίας, επεκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη.

(3) Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το ασκούν τη διοίκηση του σωματείου όργανο, εντός των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν το σωματείο.

(4) Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί:

Νοείται ότι, εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.

(5) Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.