Παροχή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή

18Α. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης σωματείου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.