Ισοτιμία μελών

13. Εφόσον το καταστατικό του σωματείου δεν ορίζει διαφορετικά, τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.