Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών που αποχωρούν

14. Μέλος σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό:

Νοείται ότι, μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο είναι δυνατό, εάν το προνοεί το καταστατικό, να στερούνται του δικαιώματος ψήφου κατά τη συνέλευση η οποία αποφασίζει για την αποβολή τους.