Περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται ψήφο

33.-(1) Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά την επιχείρηση ή σύναψη δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του ιδρύματος και του μέλους ή του συζύγου του ή συγγενή του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του ιδρύματος και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

(2) Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος αγωγής του ιδρύματος κατά του υπαιτίου μέλους για τυχόν αποζημίωση, λόγω παράβασης νομικού καθήκοντος, απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ακυρώσιμη και τυχόν ακυρότητα αυτής συμπαρασύρει και τη δυνάμει αυτής επιχειρούμενη πράξη.