Διοίκηση ιδρυμάτων

32.-(1) Τα εγγεγραμμένα ιδρύματα διοικούνται από τρία (3) ή περισσότερα πρόσωπα και, εκτός εάν η ιδρυτική πράξη ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις αυτών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ίδρυμα διοικείται από τρία (3) πρόσωπα, απαιτείται για σκοπούς απαρτίας η παρουσία και των τριών (3) προσώπων.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος καταδικάζεται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο Γενικός Έφορος προβαίνει τάχιστα στη λήψη των απαραίτητων δικαστικών μέτρων για την άμεση απομάκρυνση του εν λόγω μέλους από τα καθήκοντά του και την αντικατάστασή του προς το σκοπό συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού μελών του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος:

Νοείται ότι, η εκκρεμότητα οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, δεν κωλύει τα υπόλοιπα μέλη από του να ενεργούν και να ασκούν τη διοίκηση των τρέχουσων υποθέσεων του ιδρύματος και να λαμβάνουν έγκυρες και δεσμευτικές αποφάσεις για λογαριασμό του ιδρύματος.