Σημείωση
3 του Ν. 74(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 74(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 74(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νομου του 2022.