ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(άρθρο 2, άρθρο 17)

Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία του CPV.
NACE αναθ. 1(1) Κωδικός CPV
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τμήμα Ομάδα Τάξη Ονομασία υπηρεσιών Σημειώσεις
45 Κατασκευές
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:

— νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές.
45000000
45.1 Προετοιμασία εργοταξίου
45100000
45.11 Κατεδάφιση κτηρίων εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών,

— εκκαθάριση εργοταξίων,

— χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωματώσεις, επιπέδωση και ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις κ.λπ.

— προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων:

— αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων.

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει την:

— αποστράγγιση εργοταξίων,

— αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών εκτάσεων.
45110000
45.12 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20,

— γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 45.25,

— διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25,

— αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20.
45120000
45.2 Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους· έργα πολιτικού μηχανικού 45200000
45.21 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων· κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού,

— γεφυρών (περιλαμβανομένων και των γεφυρών για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών, σηράγγων και υπογείων διαβάσεων,

— αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες αποστάσεις,

— αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά κέντρα,

— βοηθητικά αστικά έργα,

— συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— υπηρεσίες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 11.20,

— ανέγερση πλήρων προκατασκευασμένων κατασκευών από τμήματα ιδίας κατασκευής που δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε τμήματα 20, 26 και 28,

— κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23,

— εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε 45.3,

— αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4,

— δραστηριότητες αρχιτέκτονος και πολιτικού μηχανικού, βλέπε 74.20,

— διαχείριση κατασκευαστικών έργων, βλέπε 74.20.

45210000

εκτός από:

‑45213316

45220000

45231000

45232000
45.22 Κατασκευή στεγών και δομικών σκελετών κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή στεγών,

— τοποθέτηση επικαλύψεων,

— στεγανοποίηση στεγών.
45261000
45.23 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων αμαξιτών οδών και πεζοδρόμων,

— κατασκευή σιδηροδρομικών έργων,

— κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων,

— κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων,

— διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— προκαταρκτικά χωματουργικά έργα, βλέπε 45.11.

45212212  και DA03

45230000

εκτός από:

‑45231000

‑45232000

‑45234115
45.24 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή:

— υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων κ.λπ.

— φραγμάτων και αναχωμάτων,

— βυθοκορήσεις,

— υποβρύχια έργα.
45240000
45.25 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευαστικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται σε τομέα κοινό σε διάφορα είδη κατασκευών και απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό,

— κατασκευή θεμελιώσεων, περιλαμβανομένης και της έμπηξης πασσάλων,

— γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων,

— ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων,

— κάμψη χάλυβα,

— οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή,

— ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας,

— ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών κλιβάνων.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την ανέγερση και την αποξήλωσή τους, βλέπε 71.32

45250000

45262000
45.3 Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια 45300000
45.31 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

— ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων,

— συστημάτων τηλεπικοινωνίας,

— ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης,

— οικιακών κεραιών και σηματοληπτών,

— συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς,

— συστημάτων αντιδιαρρηκτικού συναγερμού,

— ανελκυστήρων και κυλιομένων,

— κλιμάκων αλεξικέραυνων κ.λπ.

45213316

45310000

εκτός από:

‑45316000
45.32 Μονώσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης ή μόνωσης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— στεγανοποίηση, βλέπε 45.22.
45320000
45.33 Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

— υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής,

— εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,

— εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού,

— συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ).

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, βλέπε 45.31.

45330000
45.34 Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και λιμένων,

— εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εξαρτημάτων και μόνιμων προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται αλλού.

45234115

45316000

45340000
45.4 Αποπεράτωση κτιρίων
45400000
45.41 Επιχρίσεις κονιαμάτων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών γυψοκονιαμάτων ή γυψομαρμαροκονιαμάτων (στόκου), περιλαμβανομένων και των λεπτών πήχεων που χρησιμοποιούνται ως βάση για το κονίαμα.

45410000
45.42 Λεπτοξυλουργικές εργασίες

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά,

— εσωτερικά τελειώματα άλλες οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά χωρίσματα κ.λπ.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— διάστρωση παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε 45.43.
45420000
45.43 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

— επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου,

— παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες,

— περιλαμβανομένων αυτών από ελαστικό ή πλαστικές ύλες,

— επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο,

— χάρτινων ταπετσαριών τοίχου.
45430000
45.44 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς κτιρίων,

— χρωματισμούς έργων πολιτικού μηχανικού,

— τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών κ.λπ.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42.
45440000
45.45 Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμβητηρίων,

— ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμορριπή και συναφείς δραστηριότητες για τις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων,

— λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και τελειωμάτων π.δ.κ.α.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων και λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70.

45212212  και DA04

45450000
45.5 Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων μαζί με το χειριστή 45500000
45.50 Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, βλέπε 71.32.

45500000
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1).