ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ»

(άρθρο 47)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

4.  Κωδικοί CVP.

5.  Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL).

6.  Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ B

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

(άρθρο 24, άρθρο 25, άρθρο 26, άρθρο 47)

I.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 52 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

3.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.  Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

7.  Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.

8.  Σε περίπτωση που η προκήρυξη αυτή δεν χρησιμοποιείται ως μέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού, την ή τις εκτιμώμενες ημερομηνίες δημοσίευσης προκήρυξης ή προκηρύξεων διαγωνισμού για τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που αναφέρονται στην προκαταρκτική προκήρυξη.

9.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

10. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

11. Διευκρίνιση κατά πόσο  η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη ΣΔΣ.

 

II. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 47 ΕΔΑΦΙΟ 2)

1.  Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον για την ή τις συμβάσεις.

2.  Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, με χρήση ή μη δυναμικού συστήματος αγορών, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση).

3.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α) πρόκειται για συμφωνία – πλαίσιο·

β) πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

4.  Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης.

5.  Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστές, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνεται:

(α) Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά,βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

(γ) σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής.

6.  Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης, στον βαθμό που τα κριτήρια είναι ήδη γνωστά.

7.  Στο βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το εκτιμώμενο συνολικό μέγεθος της σύμβασης ή των συμβάσεων· όταν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για κάθε τμήμα.

8.  Προθεσμίες παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

9.  Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

10. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

11. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α) Απαιτείται / γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·

β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

γ) θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·

δ) θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες των διαδικασιών προσφυγής ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Γ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 25, άρθρο 26, άρθρο 48)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 52 εδάφιο (1)   παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

3.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.  Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

7.  Περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν επιλογών.

8. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους: της σύμβασης ή των συμβάσεων· όταν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

9.  Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και, στο μέτρο του δυνατού, η διάρκεια της σύμβασης.

(α) Σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο, αναφορά της σχεδιαζόμενης διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από τους λόγους για τους οποίους η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη· στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, τον αριθμό και, εάν συντρέχει περίπτωση, τον προτεινόμενο μέγιστο αριθμό των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν.

(β) Σε περίπτωση δυναμικού συστήματος αγορών, αναφορά της σχεδιαζόμενης διάρκειας του συστήματος αυτού στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν.

11. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

(α) Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία· παραπομπή στη σχετική νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη·

(γ) ο κατάλογος και μια σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και των κριτηρίων επιλογής· τα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδέχεται να απαιτούνται· διευκρίνιση των απαιτούμενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, τεκμηρίωση).

12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης· εάν συντρέχει περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των ανοιχτών, των κλειστών διαδικασιών και των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

13. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

(α) Πρόκειται για συμφωνία – πλαίσιο·

(β) πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

(γ) πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

14. Σε περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα· αναφορά της πιθανότητας περιορισμού του αριθμού των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Όταν η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, εξήγηση των σχετικών λόγων, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στη χωριστή έκθεση.

15. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, εάν γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.

16. Σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

18. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με κριτήριο την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση τωνκριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.

19. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών (ανοιχτή διαδικασία) ή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, ανταγωνιστικοί διάλογοι, συμπράξεις καινοτομίας).

20. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

21. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

(α) Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του·

(β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών·

(γ) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση.

22. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν οι προτάσεις ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

23. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

(α) Γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·

(β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

(γ) θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική τιμολόγηση·

(δ) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

24. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφορών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

26. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.

27. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δημοσιεύεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης των επόμενων προκηρύξεων.

28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

29. Διευκρίνιση κατά πόσο  η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη ΣΔΣ.

30. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Δ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(άρθρο 49)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

4.  Κωδικοί CVP.

5.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

6.  Περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν προαιρέσεων.

7.  Είδος διαδικασίας ανάθεσης· σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αιτιολόγηση της επιλογής της.

8.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση κατά πόσο:

(α) πρόκειται για συμφωνία – πλαίσιο·

(β) πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

9.  Κριτήρια προβλεπόμενα στο άρθρο 67 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση σχετικά με το αν πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών ή των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

10. Ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων ή της συμφωνίας ή συμφωνιών – πλαίσιο κατόπιν αποφάσεως για την ανάθεση ή τη σύναψή τους.

11. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο περιλαμβάνεται:

(α) Ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

(β) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα,

(γ) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.

12. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων

(α) πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο  ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση,

(β) πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο  η σύμβαση ανατέθηκε σε ένωση οικονομικών φορέων (σύμπραξη, κοινοπραξία ή άλλο).

13. Αξία της (των) επιλεγείσας (‑ών) προσφοράς (‑ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

14. Κατά περίπτωση, για κάθε ανάθεση, αξία και ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.

15. Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

17. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της σχετικής γνωστοποίησης.

18. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

19. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ε


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 52 εδάφιο (1)   παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

3.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμαβσης.

5.  Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6.  Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μελέτης.

7.  Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

8.  Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοιχτός ή κλειστός).

9.  Σε περίπτωση ανοιχτού διαγωνισμού μελετών, προθεσμία υποβολής των μελετών.

10. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού μελετών:

(α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων·

(β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων·

(γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων·

(δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

11. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν το δικαίωμα συμμετοχής περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

12. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.

13. Διευκρίνιση κατά πόσο  η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

14. Αναφορά ενδεχόμενων χρηματικών ποσών που θα καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

15. Διευκρίνιση κατά πόσο  οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό μελετών θα ανατεθούν ή δενθα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή τους βραβευόμενους του διαγωνισμού μελετών.

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

17. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΜΕΡΟΣ ΣΤ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

4. Κωδικοί CVP.

5.  Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μελέτης.

6.  Η αξία των βραβείων.

7.  Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοιχτός ή κλειστός).

8.  Κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση των μελετών.

9.  Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της κριτικής επιτροπής.

10. Αριθμός συμμετεχόντων:

(α) Αριθμός συμμετεχόντων που είναι ΜΜΕ.

(β) Αριθμός συμμετεχόντων από το εξωτερικό.

11. Επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του νικητή ή των νικητών του διαγωνισμού και διευκρίνιση κατά πόσο  ο νικητής ή οι νικητές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

12. Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο  ο διαγωνισμός μελετών σχετίζεται με έργο ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

13. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη μελέτη ή τις μελέτες της σχετικής γνωστοποίησης.

14. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

15. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ζ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

(άρθρο 72)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Κωδικοί CPV.

3.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

4.  Περιγραφή της σύμβασης πριν και μετά την τροποποίηση: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των πηρεσιών.

5.  Εάν συντρέχει περίπτωση, αύξηση της τιμής που προκλήθηκε από την τροποποίηση.

6.  Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση.

7.  Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης.

8.  Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών φορέων.

9.  Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

10. Επωνυμία και διεύθυνση του οργάνου εποπτείας και του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

11. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της σχετικής γνωστοποίησης.

12. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

13. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Η

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 75)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

3.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.

4.  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται

–  εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

– εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

5.  Προθεσμία επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη συμμετοχή.

6.  Σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Θ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 75)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένης και της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης και του κωδικού CPV.

3.  Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστοί:

α) Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών ·

β) το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης·

γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

– εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

– εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

(δ) σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

4.  Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις και των προθεσμιών παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 75)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένου των κωδικών CPV.

3.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

4.  Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.

5.  Τιμή ή φάσμα των τιμών (ελάχιστη / μέγιστη) που καταβλήθηκαν.

6.  Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του οικονομικού φορέα ή των οικονομικών φορέων.

7.  Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΜΕΡΟΣ Κ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

(άρθρο 88)

1.  Το όνομα της αναθέτουσας αρχής, επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.

3.  Τη διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να απευθύνονται για πρόσθετες πληροφορίες και για διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού,

4.  Τη διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται οι προσφορές,

5.  Την προθεσμία υποβολής των προσφορών.

6.  Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.