Δικαίωμα επιστροφής περιουσιακών στοιχείων

14. Το Δικαστήριο, μετά την έκδοση της απόφασής του, δύναται να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσει όπως τα αποδοτέα περιουσιακά στοιχεία του θύματος, τα οποία κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, επιστραφούν αμελλητί στο θύμα, εκτός εάν η κατάσχεσή τους απαιτείται για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.