Εκπαίδευση κρατικών λειτουργών

24. Η Δημοκρατία παραχωρεί τους αναγκαίους πόρους προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη γενική και ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση των λειτουργών τους, οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε προβλεπομένη από τον παρόντα Νόμο διαδικασία ή έρχονται σε επαφή με άλλο τρόπο με θύματα ή δυνητικά θύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις ανάγκες των θυμάτων και να αντιμετωπίζουν τα θύματα με αμεροληψία, σεβασμό και επαγγελματισμό:

Νοείται ότι, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καλούν στην πιο πάνω αναφερόμενη γενική και ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου πρόσωπα εκτός της δημοσίας υπηρεσίας, τα οποία εκ της θέσεώς τους ή της επαγγελματικής ιδιότητάς τους εμπλέκονται σε οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τον παρόντα Νόμο διαδικασία ή έρχονται σε επαφή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με θύματα ή εν δυνάμει θύματα.