Εκπόνηση κώδικα συμπεριφοράς

24Α.Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία εκπονεί κώδικα συμπεριφοράς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στον τομέα της αρμοδιότητάς της και λαμβάνει επαρκή πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των καθοριζομένων σε αυτόν:

Νοείται  ότι, κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία ορίζει αρμόδιο λειτουργό για την παρακολούθηση της τήρησης του κώδικα συμπεριφοράς και/ή τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων προκύπτουν από την εφαρμογή αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο κώδικας συμπεριφοράς εκπονείται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022.