Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2016.