Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενό του προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του·

«Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε βάσει των διατάξεων του περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμου·

«αιτιολογημένη έκθεση» σημαίνει την έκθεση την οποία υποβάλλει το Κέντρο Θεραπείας στη Συμβουλευτική Επιτροπή με την οποία αυτό τεκμηριώνει ότι μπορεί να παράσχει θεραπεία στο συγκεκριμένο κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο·

«γνωμάτευση» σημαίνει την αιτιολογημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία αναφέρονται το ψυχοκοινωνικό ιστορικό, η διαγνωστική εκτίμηση της ψυχικής υγείας, οι θεραπευτικές ανάγκες και το αδίκημα για το οποίο το πρόσωπο κατηγορείται·

«διάταγμα θεραπείας» σημαίνει το διάταγμα που εκδίδει το Δικαστήριο σε κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο για την παραπομπή του σε Κέντρο Θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6·

«διαχειριστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμο·

«Δικαστήριο» σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο του τόπου μόνιμης διαμονής του κατηγορούμενου χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται με βάση το άρθρο 4·

«εκπρόσωπος» σημαίνει γονέα, επίτροπο, κηδεμονικό λειτουργό ή διαχειριστή·

«εντατική θεραπεία» σημαίνει τη θεραπεία που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών μέχρι πέντε ημερών την εβδομάδα και η οποία εξατομικεύεται σε ένταση, ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου και παρέχεται είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό Κέντρο Θεραπείας·

«επίτροπος» σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανήλικου δυνάμει των διατάξεων του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου·

«θεραπεία» σημαίνει οποιεσδήποτε παρεμβάσεις απευθύνονται σε πρόσωπα που επηρεάζονται από τη χρήση νόμιμων ή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών και οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης του προσώπου·

«θεραπευτικό συμβόλαιο» σημαίνει την προσωπική δέσμευση που αναλαμβάνει ο κατηγορούμενος χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος έναντι του Κέντρου Θεραπείας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 9·

«Κέντρο Θεραπείας» σημαίνει το κέντρο που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

«κηδεμονικός λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο∙

«ουσιοεξαρτημένος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης ελεγχόμενων εξαρτησιογόνων ουσιών με συνυπάρχουσα μεγάλου βαθμού έκπτωση στην προσωπική, εργασιακή, οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητά του·

«τριμηνιαία έκθεση» είναι η εμπιστευτική έκθεση που ετοιμάζεται από το Κέντρο Θεραπείας και περιλαμβάνει δεδομένα αναφορικά με τη θεραπευτική πορεία του κατηγορούμενου χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου, καθώς και στοιχεία για τη συνέπεια του προσώπου αυτού στην τήρηση του θεραπευτικού συμβολαίου του·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

«χρήστης» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κάνει συστηματική ή περιοδική χρήση ή κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών, με συνυπάρχουσα μικρού βαθμού έκπτωση στην προσωπική, εργασιακή, οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητα του·