Διαδικασία μέχρι την έκδοση διατάγματος θεραπείας

7.-(1) Για την έκδοση διατάγματος θεραπείας, απαιτείται  να υποβληθεί αίτηση του κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο κατηγορείται ή το οποίο τον καταδίκασε:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανηλίκου η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο ή εκπρόσωπό του και σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης το Δικαστήριο δύναται, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τον βαθμό ωριμότητας και ανάπτυξης του ανηλίκου, τις προσωπικές του περιστάσεις και τη διασφάλιση του συμφέροντος και των δικαιωμάτων του, να εκδίδει αυτεπάγγελτα διάταγμα θεραπείας για ανήλικο, αφού πρώτα ζητήσει τη γνωμάτευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(2) Μέχρι την έκδοση του διατάγματος θεραπείας το Δικαστήριο δύναται να παραπέμπει κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα χρήστη ή ουσιοεξαρτώμενο- (ι)Στην περίπτωση ενήλικα σε ασφαλή τόπο κράτησης· (ιι)στην περίπτωση ανήλικου σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας που ορίζεται με διάταγμα του Υπουργού.

(3) Το Δικαστήριο παραπέμπει την αίτηση του κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου στη Συμβουλευτική  Επιτροπή, η οποία γνωματεύει για την κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 5 και υποβάλλει την γνωμάτευσή της στο Δικαστήριο εντός της ταχθείσας από αυτό προθεσμίας.

(4) Το δικαστήριο αποφασίζει για την έκδοση διατάγματος θεραπείας αφού λάβει υπόψη το περιεχόμενο της γνωμάτευσης της  Συμβουλευτικής Επιτροπής και όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, περιλαμβανομένης της φύσης του αδικήματος, του χαρακτήρα και του ιστορικού του κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου.

(5) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο που κατηγορείται ενώπιον Δικαστηρίου,  αναβάλλεται η εκδίκαση της υπόθεσής του μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας στο Κέντρο Θεραπείας και σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος-

(α)Τηρήσει το θεραπευτικό συμβόλαιο παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστηρίου για να τον απολύσει,

(β)παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του θεραπευτικού  συμβολαίου, το δικαστήριο τον καλεί για την εκδίκαση της υπόθεσης.

(6) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο που καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο, αναβάλλεται η επιβολή ποινής για να υποβληθεί σε θεραπεία στο Κέντρο Θεραπείας και σε περίπτωση που ο καταδικασθείς-

(α) Τηρήσει το θεραπευτικό συμβόλαιο, παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστηρίου για να τον απολύσει,

(β) παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του θεραπευτικού συμβολαίου, το Δικαστήριο τον καλεί για την επιβολή ποινής.