Εξαιρέσεις σε σχέση με επιχειρήσεις αλληλασφάλισης

9. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για τις επιχειρήσεις αλληλασφαλίσεως που ασκούν δραστηριότητες ασφάλισης Γενικής Φύσεως και που έχουν συνάψει με άλλες επιχειρήσεις αλληλασφαλίσεως συμφωνία για συνολική αντασφάλιση των ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτουν, ή την υποκατάσταση της εκδοχέως επιχειρήσεως στην εκχωρούσα επιχείρηση για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις εν λόγω συμβάσεις:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, αντασφαλιστής που υπόκειται στην εποπτεία του Εφόρου υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και αντασφαλιστής, ο οποίος δεν υπόκειται στην εποπτεία του Εφόρου, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.