Διοικητικό, συμβούλιο χαρτοφυλακίου και εταιρειών χρηματοπιστωτικών συμμετοχών

297. Όλα τα πρόσωπα που διευθύνουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44.