Συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

348.-(1) Η Δημοκρατία συνεργάζεται με τα άλλα κράτη μέλη με σκοπό τη διευκόλυνση της εποπτείας των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων εντός της Ένωσης και την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, με σκοπό τη διευκόλυνση της εποπτείας των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων εντός της Ένωσης και την εξέταση τυχόν δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις σημαντικότερες δυσκολίες που προκύπτουν αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.