Απαγόρευση υποχρεωτικής εκχώρησης μέρους ασφαλίσεως

246. Απαγορεύεται η επιβολή υποχρέωσης σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφάλισης Ζωής όπως εκχωρούν μέρος των ασφαλίσεών τους από δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς στη Δημοκρατία δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας.