Συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος

366.-(1) Συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, δυνάμει συμβάσεως συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου, όπως η σύμβαση αυτή καθορίζεται στο άρθρο 367 του παρόντος Νόμου, προβαίνει στην άσκηση των εργασιών διαμεσολάβησης που ορίζονται στο εδάφιο (5), πέραν της κύριας επαγγελματικής δραστηριότητάς του, και συμπληρωματικά προς αυτήν για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης έναντι προμήθειας ή αμοιβής:

Νοείται ότι οι εργασίες διαμεσολάβησης είναι συμπληρωματικές προς την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου όταν η ασφάλιση αποτελεί συμπλήρωμα των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της εν λόγω κύριας δραστηριότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι, με Οδηγίες του Εφόρου δύνανται να ορίζονται κριτήρια ή και να παρέχονται διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των εργασιών διαμεσολάβησης του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου ως συμπληρωματικών προς την κύρια δραστηριότητά του.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος δύναται να ενεργεί για λογαριασμό περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον ως προς κάθε μία από αυτές διαμεσολαβεί για την παροχή ασφαλιστικών καλύψεων που δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους.

(3) Ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης.

(4) Ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος δεν δύναται να ασκεί εργασίες αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

(5) Ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος παρουσιάζει και επεξηγεί για λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχειρήσεως, για την οποία ενεργεί, ασφαλιστικές συμβάσεις, στερείται όμως του δικαιώματος προς υπογραφή των συμβάσεων αυτών και του δικαιώματος να εισπράττει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα ή να προβαίνει σε διακανονισμό απαιτήσεων σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου:

Νοείται ότι, ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (6), δεν δύναται ούτε να προπαρασκευάζει, ούτε να προσυπογράφει ο ίδιος ασφαλιστικές συμβάσεις.

(6) Με Οδηγίες του Εφόρου δύναται να επιτρέπεται σε συνδεδεμένους ασφαλιστικούς συμβούλους να προσυπογράφουν κατ’ εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστικών συμβάσεων υπό όρους που δύνανται να τίθενται με τις εν λόγω Οδηγίες.