Έκθεση για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου

295.-(1) Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών οφείλουν να δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, έκθεση για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση σε επίπεδο ομίλου και για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται κατ΄αναλογία τα άρθρα 52, 54, 55 και 56 του παρόντος Νόμου.

(2) Συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών δύναται, με την επιφύλαξη της συμφωνίας του Εφόρου, εφόσον είναι η αρμόδια αρχή εποπτείας του ομίλου ή της αρχής εποπτείας του ομίλου εφόσον είναι άλλη από τον Έφορο, να δημοσιεύει ενιαία έκθεση για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάστασή της, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Τις πληροφορίες στο επίπεδο του ομίλου που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το εδάφιο (1)·

(β) τις πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του ομίλου, που πρέπει να είναι διακριτές και αναγνωρίσιμες και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 52, 54, 55 και (3) Σε περίπτωση που ο Έφορος είναι η αρμόδια αρχή εποπτείας του ομίλου, πριν δώσει τη συγκατάθεσή του, ζητεί τη γνώμη και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις και τυχόν επιφυλάξεις των μελών του σώματος αρχών εποπτείας.

(4) Όταν η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες, τις οποίες η εποπτική αρχή που έχει χορηγήσει άδεια σε θυγατρική του ομίλου απαιτεί από συγκρίσιμες επιχειρήσεις να παρέχουν και εφόσον η παράλειψη αυτή είναι ουσιαστική, ο Έφορος, εφόσον είναι η οικεία εποπτική αρχή, έχει την εξουσία να απαιτήσει από τη σχετική θυγατρική να δημοσιοποιήσει τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.

(5)(α) Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν για την περαιτέρω εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται και των προθεσμιών για την ετήσια κοινοποίηση των πληροφοριών όσον αφορά την ενιαία έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση σύμφωνα με το εδάφιο (2) και την έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(β) Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα καθορίζουν τις διαδικασίες, τους μορφοτύπους και τα υποδείγματα για τη δημοσιοποίηση της ενιαίας έκθεσης και της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλου, όπως καθορίζεται στο παρόν άρθρο.