-

247Α.-(1) Ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την αξιολόγηση αίτησης για σύναψη ασφάλισης ζωής προσώπου με εμπειρία καρκίνου δεν λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό προηγούμενης καρκινικής νόσου του προσώπου αυτού εφόσον-

(α) έχει παρέλθει περίοδος δέκα (10) ετών από την ολοκλήρωση της θεραπείας. ή

(β) έχει παρέλθει περίοδος πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της θεραπείας, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο αυτό έχει διαγνωστεί με καρκίνο πριν από την ηλικία των είκοσι ενός (21) ετών.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «ολοκλήρωση θεραπείας» σημαίνει το τέλος της ενεργού φάσης θεραπείας κατά του καρκίνου, περιλαμβανομένων χειρουργικής επέμβασης, ακτινοθεραπείας ή/και φαρμακευτικής θεραπείας, σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ανεξαρτήτως εάν εξακολουθεί να απαιτείται θεραπεία όπως ορμονοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για ασφάλιση ζωής με ασφαλιστική κάλυψη που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000).