Υποχρεώσεις μεσίτη ασφαλίσεων

363.-(1) Ο μεσίτης ασφαλίσεων, κατά την άσκηση των εργασιών του, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να υποβάλλει στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και όλοι οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από την επιχείρηση αυτή, η οποία και βεβαιώνει εγγράφως την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου·

(β) να εκδίδει βεβαίωση κάλυψης σύμφωνα με το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφο, την οποία παραδίδει στον ασφαλισμένο· και

(γ) να παραδίδει στον ασφαλισμένο το σχετικό ασφαλιστήριο, ή προκειμένου περί αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης το σχετικό αποδεικτικό αντασφάλισης αμέσως μετά την έκδοσή του, εις αντικατάσταση της βεβαίωσης κάλυψης.

(2) Ο μεσίτης ασφαλίσεων ευθύνεται έναντι των ασφαλισμένων μόνο για την πιστή τήρηση των εγγράφων εντολών τους.