Έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης - Ενημέρωση των εποπτικών αρχών

314.-(1) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη διάλυση και εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, οι σχετικές διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται σε τέτοια περίπτωση:

Νοείται ότι το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη διάλυση της επιχείρησης αυτής κατ’ αίτηση τριάντα τουλάχιστον κατόχων ασφαλιστηρίων με συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο που να αποτελεί τουλάχιστον το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εν λόγω επιχείρησης, στη βάση των τελευταίων ελεγμένων λογαριασμών.

(2) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 362 του περί Εταιρειών Νόμου, το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να διατάξει τη διάλυση και εκκαθάριση υποκαταστήματος ασφαλιστικής επιχείρησης άλλου κράτους μέλους που λειτουργεί στη Δημοκρατία και η διαδικασία εκκαθάρισης υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών που λειτουργούν στη Δημοκρατία διέπεται από το δίκαιο του Κράτους Μέλους καταγωγής.

(3) Η εκκαθάριση κυπριακής ασφαλιστικής επιχείρησης συμπεριλαμβάνει και τυχόν υποκαταστήματά της σε άλλα κράτη μέλη.

(4) Για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο, δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη μέτρων εξυγίανσης.

(5) Η αίτηση προς διάλυση και εκκαθάριση κυπριακής ασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υποβάλλεται μόνο κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου, που παρέχεται εφόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι η αίτηση είναι εκ πρώτης όψεως δικαιολογημένη και κατατεθεί από τους αιτητές ικανοποιητική εγγύηση για τη δικαστική δαπάνη που συνεπάγεται η αίτηση.

(6) Η κατά το εδάφιο (1) απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης παράγει αμέσως αποτελέσματα τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε ολόκληρη της Ένωση χωρίς άλλες διατυπώσεις.

(7) Ανάλογες αποφάσεις για έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, παράγουν αποτελέσματα στη Δημοκρατία από τη στιγμή που αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα στο κράτος μέλος, στο οποίο έχουν ληφθεί.

(8) Ο Έφορος ενημερώνει επειγόντως τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών για την απόφαση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης, εάν είναι δυνατόν πριν αυτή κινηθεί ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, αμέσως μετά, καθώς και για τα πιθανά πρακτικά αποτελέσματα της απόφασης αυτής.