Διαχειριστές και εκκαθαριστές

343. (1) Το Δικαστήριο διορίζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, έναν ή περισσότερους αναπληρωτές διαχειριστές ή εκκαθαριστές που επικουρούν ή, ενδεχομένως, εκπροσωπούν το διαχειριστή ή εκκαθαριστή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ή του μέτρου εξυγίανσης, ιδίως στα κράτη μέλη υποδοχής, και βοηθούν στη διευθέτηση των δυσκολιών που τυχόν να συναντούν, οι πιστωτές στο κράτος μέλος υποδοχής.

(2) Ο διορισμός διαχειριστή ή εκκαθαριστή αποδεικνύεται με επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης διορισμού ή με άλλη βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής.

(3) Σε περίπτωση που διαχειριστής ή εκκαθαριστής που διορίστηκε από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους επιθυμεί να προβεί σε ενέργειες στη Δημοκρατία, ο Έφορος δικαιούται να ζητήσει μετάφραση των ανωτέρω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται επίσημη επικύρωση της εν λόγω μετάφρασης ή άλλη ανάλογη διατύπωση.

(4) Σε περίπτωση που διαχειριστής ή εκκαθαριστής διορίστηκε από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, έχει δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες που δικαιούται να ασκεί βάσει του διορισμού τους και στη Δημοκρατία, και υποχρέωση να εφαρμόζει τους Νόμους της Δημοκρατίας, και ιδίως τις διαδικασίες ρευστοποίησης του ενεργητικού και ενημέρωσης των εργαζομένων. Οι εξουσίες αυτές δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης βίας ούτε δικαίωμα λήψης απόφασης επί νομικών διαδικασιών ή διαφορών.