Εξαιρέσεις

359. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους εξαιρούνται τα πρόσωπα που προβαίνουν σε εργασίες διαμεσολάβησης υπό τις ακόλουθες, σωρευτικές, προϋποθέσεις-

(α) η ασφαλιστική σύμβαση απαιτεί γνώσεις μόνον της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης.

(β) η ασφαλιστική σύμβαση δεν εμπίπτει στην ασφάλιση Ζωής.

(γ) η ασφαλιστική σύμβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη.

(δ) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών δεν είναι η διαμεσολάβηση στον ασφαλιστικό τομέα.

(ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η ασφαλιστική σύμβαση καλύπτει:

(i) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας, ή ζημίας αγαθών που παρέχει ο προμηθευτής. ή

(ii) την ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους λοιπούς κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον προμηθευτή, ακόμη και εάν η ασφάλιση καλύπτει ασφάλιση Ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή είναι παρεπόμενη προς την κύρια κάλυψη που αφορά τους σχετιζόμενους με το ταξίδι κινδύνους. και

(στ) το ποσό των ετησίων ασφαλίστρων δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια Ευρώ (€500) και η συνολική διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων, δεν υπερβαίνει περίοδο πέντε ετών.