Διατάξεις γενικού συμφέροντος

222. Η σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο ή άλλη αρμόδια εποπτική αρχή κράτους μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, είναι ελεύθερη, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στις νομικές διατάξεις του παρόντος Νόμου περί γενικού συμφέροντος, στις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος βρίσκεται στη Δημοκρατία ή η Δημοκρατία αποτελεί το κράτος μέλος της υποχρέωσης.