Φορείς Ειδικού Σκοπού

249.-(1) Η εγκατάσταση Φορέων Ειδικού Σκοπού στη Δημοκρατία, επιτρέπεται μόνο μετά την εξασφάλιση της έγκρισης του Εφόρου η οποία παραχωρείται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης σε καθορισμένο τύπο.

(2) Ο Έφορος εγκρίνει την αίτηση για εγκατάσταση Φορέων Ειδικού Σκοπού στη Δημοκρατία εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

(α) Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης·

(β) υποχρεωτικούς όρους που πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις συναπτόμενες συμβάσεις·

(γ) απαιτήσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 44 του παρόντος Νόμου, για τα πρόσωπα που διοικούν τον φορέα ειδικού σκοπού·

(δ) απαιτήσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας για τους μετόχους ή τα μέλη με ειδική συμμετοχή στον φορέα ειδικού σκοπού·

(ε) ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου·

(στ) απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική και με την προληπτική και τη στατιστική πληροφόρηση·

(ζ) απαιτήσεις φερεγγυότητας.

(3) Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα καθορίζουν-

(α) τις διαδικασίες για τη χορήγηση έγκρισης του Εφόρου για σύσταση φορέων ειδικού σκοπού και τους μορφότυπους και τα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2)· και

(β) τις διαδικασίες αναφορικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Εφόρου και εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών, όταν ο φορέας ειδικού σκοπού που αναλαμβάνει κίνδυνο από μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει έδρα σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, στην οποία έχει λάβει άδεια η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

(4) Φορείς Ειδικού Σκοπού που έχουν λάβει άδεια από τον Έφορο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 υπόκεινται στις διατάξεις του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2013, με εξαίρεση οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα τέτοιου Φορέα Ειδικού Σκοπού μετά από αυτήν την ημερομηνία, η οποία υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.