Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση κανόνων αναφορικά με-

(α) Την ανάληψη και την άσκηση στη Δημοκρατία των ιδιωτικών δραστηριοτήτων ασφαλίσεως και αντασφαλίσεως∙

(β) την εποπτεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και ομίλων∙

(γ) την εξυγίανση και την εκκαθάριση των επιχειρήσεων πρωτασφάλισης∙

(δ) την ανάληψη και την άσκηση στη Δημοκρατία εργασιών διαμεσολάβησης καθώς και την εποπτεία φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης.