Επιφύλαξη κυριότητας

337. (1) Η έναρξη μέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης κατά ασφαλιστικής επιχείρησης, ως αγοραστή στοιχείου του ενεργητικού, δεν θίγει τα δικαιώματα του πωλητή που βασίζονται σε επιφύλαξη κυριότητας εάν, κατά την έναρξη των εν λόγω μέτρων ή της διαδικασίας, το στοιχείο του ενεργητικού ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

(2) Η έναρξη μέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας κατά ασφαλιστικής επιχείρησης, μετά την παράδοση πωληθέντος από αυτήν στοιχίου του ενεργητικού, δεν αποτελεί λόγο λύσεως ή καταγγελίας της πωλήσεως ούτε κωλύει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος εάν, κατά την έναρξη των εν λόγω μέτρων ή της διαδικασίας, το πωληθέν στοιχείο του ενεργητικού ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν κωλύουν τις κατά το άρθρο 315 του παρόντος Νόμου, αγωγές ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης της δικαιοπραξίας ανενεργού.