Τακτική ενημέρωση των πιστωτών

334.-(1) Οι εκκαθαριστές ενημερώνουν, τακτικά και με τον κατάλληλο τρόπο, τους πιστωτές σχετικά με την πορεία της εκκαθάρισης.

(2) Ο Έφορος παρέχει πληροφορίες που του ζητούνται αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης στις εποπτικές αρχές των κρατών μελών.