Δικαιοδοσία Δικαστηρίων

15.- Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα αδικήματα των άρθρων 4, 6 και 9 εφόσον τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί-

(α) Εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει στη Δημοκρατία·

(β) από υπήκοο της Δημοκρατίας·

(γ) εκτός της Δημοκρατίας, από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία· ή

(δ) προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία.