Καθορισμός σοβαρών περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 9

10.- Για τους σκοπούς του άρθρου 9, σοβαρές περιπτώσεις χειραγώγησης της αγοράς νοούνται, οι περιπτώσεις όπου-

(α) Υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος στην ακεραιότητα της αγοράς·

(β) το πραγματικό ή δυνητικό κέρδος που προσκομίζεται ή η πραγματική ή δυνητική ζημία που αποφεύγεται είναι υψηλή·

(γ) το επίπεδο της ζημίας που προκλήθηκε στην αγορά είναι υψηλό·

(δ) το επίπεδο της μεταβολής της αξίας του χρηματοπιστωτικού μέσου ή του συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων ή το ύψος των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά είναι υψηλό· ή

(ε) η χειραγώγηση διαπράττεται από πρόσωπο που απασχολείται ή εργάζεται στο χρηματοπιστωτικό τομέα ή σε εποπτική ή ρυθμιστική αρχή.