Παραβάσεις του άρθρου 4

5.- (1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 350.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, στερείται αυτόματα του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, σε χρηματοπιστωτικά μέσα για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου:

Νοείται ότι, η ολοκλήρωση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα προγενέστερων της καταδίκης του, επιτρέπεται.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (3), στερείται του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, σε χρηματοπιστωτικά μέσα, για περαιτέρω διάστημα πέντε ετών από τη νέα αυτή καταδίκη.