Αρμοδιότητα κεντρικής αρχής

6. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως κεντρική αρχή, επικουρεί τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και αναγνώρισης κατά τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης και της προβλεπόμενης στο άρθρο 9 βεβαίωσης, καθώς και κάθε σχετικής επίσημης αλληλογραφίας.