Είδη μέτρων επιτήρησης

7. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ακόλουθα μέτρα επιτήρησης:

(α) Υποχρέωση του προσώπου να ενημερώνει την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας σχετικά με τυχόν αλλαγή κατοικίας, ειδικότερα για σκοπούς κλήτευσης σε ακρόαση ή δίκη στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

(β) απαγόρευση εισόδου του προσώπου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές·

(γ) υποχρέωση παραμονής του προσώπου σε συγκεκριμένο τόπο και, εάν συντρέχει περίπτωση, για συγκεκριμένο χρόνο·

(δ) υποχρέωση που περιλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά την έξοδο του προσώπου από τη Δημοκρατία, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης·

(ε) υποχρέωση του προσώπου να εμφανίζεται κατά τακτά διαστήματα σε αστυνομικό σταθμό της επαρχίας όπου έχει τη διαμονή του·

(στ) υποχρέωση αποφυγής επαφής του προσώπου με συγκεκριμένα πρόσωπα που σχετίζονται με την εικαζόμενη διάπραξη αδικήματος ή αδικημάτων·

(ζ) υποχρέωση αποχής του προσώπου από συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εικαζόμενη διάπραξη αδικήματος ή αδικημάτων, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μη άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος ή την ένταξη σε συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης·

(η) υποχρέωση κατάθεσης ως εγγύηση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή άλλου είδους εγγύησης που δυνατό να καταβάλλεται είτε με καθορισμένο αριθμό δόσεων είτε εφάπαξ·

(θ) υποχρέωση αποφυγής της επαφής με συγκεκριμένα αντικείμενα που σχετίζονται με την εικαζόμενη διάπραξη αδικήματος ή αδικημάτων ή τα οποία λαμβάνονται ως τεκμήρια:

Νοείται ότι, τα μέτρα επιτήρησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δύναται να επιβληθούν μη σωρευτικά.