Σημείωση
3 του Ν. 142(Ι)/2021Μεταβατική διάταξη

3. Οποιαδήποτε διαδικασία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Nόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2021] νόμιμα και έγκυρα διεκπεραιώνεται και ολοκληρώνεται δυνάμει των διατάξεων του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 143(Ι)/2021].