Εφαρμογή του περί Δόλιων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόμου

37. Σε περίπτωση δόλιας διάθεσης ή μεταβίβασης περιουσίας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόμου.