Πρόσθετη εξουσία του Δικαστηρίου

36.-(1) Το Δικαστήριο, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 35, έχει την εξουσία να εκδίδει, μετά από αίτηση του ενάγοντα, διάταγμα με το οποίο να παρεμποδίζεται ο καθ’ ου η αίτηση να διαθέσει, να αποξενώσει ή να επιβαρύνει την περιουσία του ή μέρος της.

(2) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την ακύρωση κάθε μεταβίβασης, διάθεσης ή επιβάρυνσης της περιουσίας ή μέρους της, η οποία έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 35 ή διατάγματος του Δικαστηρίου που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, περιουσία που αποκαλύπτεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στην οποία ο καθ’ ου η αίτηση συνεχίζει να έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον λογίζεται ως περιουσία για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επαναφέρει την περιουσία εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος ιδιοκτήτης είναι ένοχος του αδικήματος της καταφρόνησης του Δικαστηρίου.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, σε επείγουσες περιπτώσεις, να εκδώσει προσωρινό διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με βάσει την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση προσωρινού συντηρητικού διατάγματος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.